Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası


ASAŞ’ta topluma, çalışanlarımıza ve çevreye duyarlı yaklaşım ve anlayışımızla; insana, bilgiye ve teknolojiye yatırım yaparak sıfır iş ve çevre kazası ile üretimlerimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.


Bu inançla;

  • Güvenli, sağlıklı çalışma ortamını sağlamak ve korumak için; Sağlık, Emniyet ve Çevre ile ilgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler, yasal sorumluluk ve standartlara uymayı,
  • Kullanılan teknoloji, hammadde ve yardımcı maddelerin sağlık, emniyet ve çevresel etkilerini göz önünde tutmayı ve gerekli tedbirleri almayı,
  • Proseslerimizdeki tehlikeleri tanımlamayı, riskleri değerlendirerek - ortadan kaldırmayı veya risklerin olası etkilerini azaltmak için gereken önlemleri planlamayı ve uygulamayı, gerekli kaynakları tahsis etmeyi, yangın ve acil durumlara hazırlıklı olmayı, olası kaza sonrasında gerekli araştırma ve iyileştirmeleri yapmayı,
  • Organizasyonun her kademesinde Sağlık, Emniyet ve Çevre gerekliliklerimize uygun olarak ortak bir bakış açısı geliştirerek sürekli iyileştirmeyi sağlamayı, sürdürülebilir bir Sağlık, Emniyet, Çevre kültürü oluşturmayı,
  • Yönetim sistemi kapsamındaki tüm süreçlerin devamlılığını ve sürekli gelişimi sağlamak için her düzeyde çalışandan yönetime, ziyaretçiye, stajyere, taşeronlarımıza ve hatta tedarikçiden müşteriye kadar bütün paydaşlarımıza eğitim imkanı sağlamayı,
  • Yeni teknolojilerin benimsenmesinde önder olmayı, alternatif materyalleri seçmeyi, doğal kaynakları minimum düzeyde kullanmayı,
  • Ürün, hizmet ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel emisyonları en aza indirgemeyi, atıkların kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümün sağlanmasını, bölgemizdeki biyolojik çeşitliliği gözeterek gerekli önlemleri almayı,
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilincini daima ön planda tutarak çevreye ve topluma olan duyarlılığımızla örnek olmayı, tasarımdan ürünün bertarafına kadar olan tüm çevresel etkileri göz önünde bulundurarak önlemler almayı ve yönetim dahil tüm çalışanlarımızın bilinçlendirilmesini,

kabul, beyan ve taahhüt ediyoruz.

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Uygulamaları


ASAŞ fabrikasında tam zamanlı iş yeri hekimi, tüm vardiyalarda sağlık görevlisi, bu personelin hizmet verdiği yasal zorunlulukların üstünde bir donanıma sahip bir iş yeri sağlık birimi (Revir) ve tam donanımlı bir hasta nakil ambulansı bulunur. Personelin işe giriş ve periyodik muayeneleri, çalışma ortamları ve kişilerin maruziyet ölçümleri, hijyen ölçümleri gibi faaliyetler bu kapsamda yürütülür.

Yangın Güvenliği Uygulamaları


ASAŞ fabrikasında bir yangın güvenliği uzmanı, her vardiyada biri vardiya amiri diğeri yardımcısı ikişer kişilik itfaiyecilerden oluşan bir SEÇ saha ekibi ve tüm fabrikaya hizmet veren bir itfaiye aracı bulunur. Bu ekip acil durumlarda müdahale edebilecek şekilde eğitilir ve donatılır. Ekip, acil durumların dışında tüm fabrikanın acil durum müdahale ekipmanlarının ihtiyaç anında hazır ve çalışır durumda olabilmelerini sağlamak için periyodik kontrol ve bakımlarını yapar. Bu ekip aynı zamanda sahada çalışmalara izin verir, izinde belirtilen kurallara uygun çalışıldığını kontrol eder, ayrıca fabrikada yapılan acil durum tatbikatlarını yönetir ve yürütür.

Çevre ve Atık Yönetimi Uygulamaları


Yönetim sistemi kapsamında tüm sahaların çevresel etki değerlendirmesi çalışmaları, atıkların yerinde sınıflandırılması ve toplanması, atıkların yönetimi ve atık su tesislerinin yasal çerçevede işletiminin kontrolü bu kapsamda yapılan faaliyetler arasında yer alır.